UBF      
UBT      
UMT      
UST      
UOT      
주문형(일반형)      
한옥형      
트레일러형      
실내사진      
> 이동식화장실 > UBT-900 Series
  UBT-906

UBT-906
규격 : 12000×4000×7000
UBT-906 T type


제품특징


· Steel-Structure(경량철골구조-견고성 및 내구성 증대)
· 이중단열구조
· 난연내장마감재
· 방부목재 / 강화유리 / 아스팔트싱글
· 통합제어시스템(특허등록 제0455027호)
· 환기시스템 적용
· 난방시스템 적용
· 냉방시스템 적용(선택사양)
· 오수청소자동알림장치(T type)